Przeskocz do treści

Regulamin strzelnicy

REGULAMIN STRZELNICY FUNDACJI „ORĘŻ”

Rozdział I

 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 576 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U.z 2000 r., Nr 27, poz. 341).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

Rozdział II

 1. Postanowienia ogólne:
  • Strzelnica Fundacji „ORĘŻ” usytuowana jest na działkach nr 18/2 obręb Stare Guty i 65/1 obręb Kocioł Duży, dzierżawionych od Gminy Pisz.
  • Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia strzelań z broni palnej oraz pneumatycznej.
  • Strzelnica składa się z osi strzeleckiej do strzelań do 160 metrów.
  • Granice strzelnicy zabezpieczone są kulochwytami ziemnymi.
  • Na strzelnicy znajduje się maszt do zawieszania czerwonej chorągiewki sygnalizacyjnej lub sygnału świetlnego oraz tablice ostrzegawcze rozstawione wzdłuż granicy strzelnicy.

Rozdział III

 1. Warunki korzystania ze strzelnicy:
 • Korzystanie ze strzelnicy odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem prowadzącego strzelanie, a także w formie indywidualnego treningu strzeleckiego prowadzonego przez osoby posiadające pozwolenie na posiadanie broni palnej oraz uprawnienia prowadzącego strzelanie.
 • Na teren strzelnicy (osi strzelań) mogą wchodzić wyłącznie osoby będące pod nadzorem prowadzącego strzelanie.
 • Osoby odbywające indywidualne treningi strzeleckie mogą korzystać ze strzelnicy, gdy nie ma innych osób na osi strzelań.
 • Osoby korzystające ze strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, poleceń osób prowadzących strzelanie oraz przestrzegania wszelkich zasad i przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie.
 • Za zachowanie warunków bezpieczeństwa na strzelnicy oraz zaistniałe na jej terenie zdarzenia odpowiada prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Przyjęcie odpowiedzialności ww. osoby potwierdzają poprzez złożenie podpisu w „Książce rejestru pobytu na  strzelnicy".
 • Prowadzący strzelanie wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowisko strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu.
 • Odbywanie strzelania jest możliwe tylko wtedy, gdy prowadzący strzelanie, lub odbywający indywidualny trening strzelecki dysponuje telefonem komórkowym oraz apteczką.
 • Prowadzącym strzelanie może być osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia  strzelania  oraz  udzielania  pierwszej  pomocy medycznej    w   jednostkach    organizacyjnych    Policji,    Sił   Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.
 • Osoby korzystające ze strzelnicy - są to osoby, które zostały wpisane do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy" i faktycznie korzystające z urządzeń przeznaczonych do strzelań.
 • Osoby towarzyszące  -  są to osoby,  które  przebywają na  terenie  obiektu, ale nie korzystają, z urządzeń do strzelań i nie podlegają wpisaniu do „Książki rejestru pobytu na strzelnicy".

Rozdział IV

 1. Sposób obchodzenia się z bronią:
  • Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
  • Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie, albo w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.
  • Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
  • Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
  • Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
  • Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komora nabojową.
  • Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy. Tarcze lub cele umieszcza się na tle kulochwytu, na poziomie nie wyższym niż twarz
  • Strzelanie z broni prowadzi się ze stanowisk strzeleckich (z pozycji: leżąc, klęcząc, stojąc lub poruszając się przy strzelaniach dynamicznych) trzymając broń skierowaną prostopadle do kulochwytu oraz równolegle do powierzchni terenu między stanowiskiem strzeleckim a tarczą (celem). Zabronione jest unoszenie broni i oddawanie strzału powyżej tarczy (celu).

Rozdział V

 1. Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy:
 • Korzystający ze strzelnicy oraz inne osoby przebywające na strzelnicy są obowiązane ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 • Na strzelnicy zabrania się:
 • osobom towarzyszącym korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią;
 • używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika;
 • wchodzenia na kulochwyt i teren przyległy do kulochwytu oraz osi strzeleckiej między stanowiskami strzeleckimi a kulochwytem;
 • spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.
 • Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 • Po komendzie „STOP", „STÓJ" lub „PRZERWIJ OGIEŃ" wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 • Każdy przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.
 • Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk strzeleckich powinny nosić indywidualne ochraniacze słuchu.
 • Wskazane jest, by strzelający podczas strzelania nosili bezodpryskowe okulary strzeleckie lub inne ochraniacze spełniające takie funkcje, a podczas strzelań dynamicznym jest to obowiązkowe dla strzelających i obsługujących to strzelanie.
 • Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 • Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 • Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.

Rozdział VI

 1. Postanowienia końcowe:
 • Za utrzymanie porządku na strzelnicy oraz za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy i osób im towarzyszących odpowiada prowadzący strzelanie, który:
 • prowadzi „Książkę rejestru pobytu na strzelnicy", w której zamieszcza się następujące dane:
  • imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  • numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
  • oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
   • wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu, a odbywającemu indywidualny  trening  strzelecki  wolną oś strzelań.
  • Na strzelnicy, podczas prowadzenia strzelania, w miejscu widocznym umieszcza się:
  • regulamin strzelnicy;
  • decyzję o dopuszczaniu strzelnicy do użytkowania;
  • plan strzelnicy z oznaczeniem:
  • stanowisk strzeleckich,
  • punktu sanitarnego,
  • dróg ewakuacji,
  • miejsca usytuowania telefonu lub innych urządzeń łączności,
  • wykaz sygnałów alarmowych,
  • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej, a także na maszcie czerwoną chorągiewkę lub sygnał świetlny.
 • Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.