Przeskocz do treści

Statut

Statut Fundacji

FUNDACJA „ORĘŻ”

z dnia 10 stycznia 2018r.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja nosi nazwę Fundacja „ORĘŻ”. Zwana dalej „Fundacją”

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Ełk.

§ 3

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie

niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej

§4

Fundacja została ustanowiona przez Sylwestra WAŚKIEWICZA i Michała OLEKSIUKA zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 10 stycznia 2018r. roku i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2003 Nr 96 poz. 873) i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność non profit.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Obrony Narodowej.

II.            CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

§ 9

Celem Fundacji jest:

1.      upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;

2.      propagowanie strzelectwa sportowego, bojowego oraz rekreacyjnego wśród dorosłych, młodzieży i dzieci;

3.      upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, ratownictwa i

ochrony ludności;

4.      wspieranie, promowanie oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie

wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego na polu działalności

społecznej, obywatelskiej, gospodarczej, ekonomicznej, informacyjnej,

informatycznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, turystycznej i sportowej;

5.      wspieranie i podejmowanie inicjatyw rozwijających ekonomię społeczną,

przedsiębiorczość w tym społeczną, politykę społeczną oraz politykę

zatrudnienia i reintegracji zawodowej;

6.      wspieranie promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia i ekologii.

§ 10

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

1.      doskonalenie zawodowe pracowników służb mundurowych;

2.      tworzenie możliwości samorozwoju dla pracowników służb mundurowych;

3.      doskonalenie zawodowe licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej oraz innych formacji;

4.      prowadzenie szkoleń strzeleckich;

5.      organizacja i prowadzenie zawodów strzeleckich;

6.      upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii Wojska Polskiego, w szczególności w zakresie rekonstrukcji historycznej oraz popularyzacja zasad prawdy, honoru i dobrego wychowania;

7.      gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dobra dziedzictwa kulturalnego, w szczególności w zakresie historii wojskowości oraz prowadzenie badań naukowych i działalności upowszechnieniowej w tym zakresie;

8.      współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez historycznych i innych działań dotyczących integracji środowisk historycznych;

9.      wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży,

pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju;

10.  propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce i Europie;

11.  ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym oraz innych budowli świadczących o ciągłości tradycji;

12.  promocja regionu i popularyzowanie historycznych i kulturowych jego walorów turystycznych;

13.  pomoc w poprawie konkurencyjności dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;

14.  działalność na rzecz nowoczesnej energii, w tym poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł energii;

15.  działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, rekreacji, sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony środowiska, w tym również w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych;

16.  rozpowszechnianie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form działań pro zdrowotnych, leczniczych i profilaktycznych w tym również podwyższanie kwalifikacji zawodowej personelu medycznego;

17.  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

18.  działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz bezpieczeństwa : obronności Państwa, przeciwpożarowego, BHP, ruchu drogowym i IT;

19.  rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych przez sport ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego;

20.  integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań sportowych w szczególności aktywności w formie strzelectwa sportowego;

21.  aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród reszty

społeczeństwa;

22.  aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa sportowego wśród osób niepełnosprawnych;

23.  promocja zdrowego stylu życia w środowisku osób niepełnosprawnych i wśród pełnosprawnych;

24.  aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa sportowego w środowisku wiejskim i małych społecznościach miejskich;

25.  prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i studentów;

26.  współpraca ze środowiskiem ASG (Air Soft Gun) i paintball;

27.  organizacja symulacji militarnych z wykorzystaniem replik broni i markerów typu: ASG, paintball, deko, symulatorów elektronicznych itp.;

28.  współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami paramilitarnymi, ze

szczególnym uwzględnieniem jednostek wojskowych oraz MSWiA z terenu całego kraju;

29.  organizację otwartych sportowych imprez rekreacyjnych, adresowanych do

wspólnot i społeczeństw lokalnych miasta Ełk i powiatu Ełckiego;

30.  publikacja materiałów historycznych promujących oręż i historię Wojska

Polskiego w formie wydawnictw książkowych, prezentacji multimedialnych i witryn internetowych;

31.  organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych;

32.  organizację szkół , szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach

objętych celami Fundacji;

33.  fundowanie nagród za prace realizujące program Fundacji dla uczniów i studentów za własne osiągnięcia w tej dziedzinie;

34.  organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą;

35.  działalność wydawniczą i promocyjną;

36.  tworzenie i obsługa portali internatowych;

37.  tworzenie i obsługa lokalnych stacji radiowych;

38.  tworzenie i opieka nad zabytkami muzealnymi związanymi z historią regionu oraz historią Polski;

39.  współudział w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi, sportowymi i rekreacyjnymi;

40.  organizowanie prowadzenie i finansowanie programów służących zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

41.  szkolenie osób niepełnosprawnych i pracowników organów instytucji publicznych podmiotów gospodarczych oraz organizacji społecznych;

42.  inne działania związane z pomocą dla niepełnosprawnych;

43.  organizacja i współdziałania w tym zakresie przy koloniach i obozach

wypoczynkowych lub wypoczynkowo - rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży;

44.  organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia i walkę z

patologiami społecznymi i uzależnieniami;

45.  współpracę ze środowiskiem łowieckim w zakresie ochrony przyrody i

popularyzowania tradycji, obyczajów i etyki łowieckiej;

46.  wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań proekologicznych;

47.  wspieranie inicjatyw prospołecznych;

48.  wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego w zakresie przedsiębiorczości,

aktywności obywatelskiej i samorządowej;

49.  organizację, pośrednictwo i udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dla osób skupionych wokół idei Fundacji dla podnoszenia kwalifikacji i doskonalszego realizowania celów statutowych Fundacji;

50.  współpracę z instytucjami politycznymi, samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi realizacją celów Fundacji;

§11

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 12

Fundacja może tworzyć w miejscu będącym jej siedzibą, jak i poza siedzibą biura,

ekspozytury, oddziały, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§ 13

1.      W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzyć w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

2.      Fundacja może utworzyć na podstawie uchwały Fundatorów, fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony na udzielanie zwrotnej pomocy pracownikom Fundacji.

III.            ORGANY FUNDACIJ

§ 14

1.      Organami Fundacji są:

Fundatorzy

Zarząd.

2.      Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu Fundacji.

IV. FUNDATORZY

§ 15

1.      Fundatorzy są najwyższym organem Fundacji, podejmują najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

2.      W razie śmierci Fundatorów Zarząd Fundacji przejmuje kompetencje Fundatorów.

3.      Do kompetencji Fundatorów należy powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, zmiana celów Fundacji oraz likwidacja Fundacji.

4.      Decyzje Fundatorów podejmowane są w drodze uchwały większością głosów.

V. ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem” kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17

1.      Zarząd składa się z 2 do 4 członków , prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika  Zarządu

2.      Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu wybierają Fundatorzy.

§ 18

Kadencja Zarządu trwa 5 lat z corocznym udzieleniem absolutorium.

§ 19

Do reprezentowania Fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest prezes lub dwóch członków zarządu łącznie.

§ 20

1.      Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego Wiceprezes.

2.      Postanowienie ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na rok.

4.      O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów.

§ 21

1.      Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda

głosowania tajnego.

2.      Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 22

Przed upływem kadencji członek Zarządu, nie wyłączając Prezesa Zarządu, może być odwołany przez Fundatorów.

§ 23

1.      Fundatorzy mogą postanowić, że niektórzy albo wszyscy członkowi Zarządu będą wykonywać swoje obowiązki w ramach umowy o pracę bądź umowy

cywilnoprawnej określając jednocześnie wysokość wynagrodzenia.

2.      Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Fundatorzy mogą przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

3.      Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu lub

wiceprezes.

4.      W przypadku gdy stroną jest Prezes umowę podpisuje wiceprezes Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji

- opracowywanie na rok następny budżetów i planów działania oraz rocznych sprawozdań

- opracowywanie strategii i długofalowych planów działania

- zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji

- powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji

- przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§ 25

Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 26

1.      Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu niezbędnie jest podjęcie przez Zarząd formalnej uchwały.

2.      Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu z tygodniowym wyprzedzeniem pisemnie lub telefonicznie.

3.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

VI. MAJATEK FUNDACJI

§ 27

Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji wynoszą 1000,00 PLN

§ 28

Majątek fundacji stanowią środki finansowe opisane w § 27 oraz ruchomości,

nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne środki finansowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

§ 29

Fundacja czerpie środki finansowe z:

- darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji;

- dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych;

- dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

- dywidendy z akcji i z udziałów;

- odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych;

- dochodów z odpłatnej statutowej działalności Fundacji;

§ 30

Przychody Fundacji muszą być przeznaczane w całości na realizacje celów statutowych.

§ 31

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością swojego majątku.

VII. ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 32

Fundatorzy mogą podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu większością głosów, zmiana może również dotyczyć celów Fundacji.

§ 33

1.      W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundatorzy mogą podjąć uchwałę większością głosów o likwidacji Fundacji.

2.      W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Fundatorów, Fundatorzy podejmują uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 34

Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 10 stycznia 2018 roku i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

Podpis fundatorów:

Sylwester WAŚKIEWICZ                           Michał OLEKSIUK