Przeskocz do treści

Statut Klubu Strzeleckiego ORĘŻ

Statut Stowarzyszenia Klub strzelecki ORĘŻ

z dnia 05 sierpnia 2022r. tekst jednolity z dnia 09.01.2023r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Klub strzelecki ORĘŻ w skrócie KS ORĘŻ, zwany dalej Klubem.

 • 2

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej przy czym może prowadzić działalność poza granicami kraju jeśli będą tego wymagały okoliczności. Siedzibą władz jest miasto Ełk.

 • 3

Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 – o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami

 • 4

Klub może być członkiem innych krajowych lub międzynarodowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

 • 5

Klub ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych, może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla klubu.

Rozdział II

Cele i środki działania

 • 6

Celem działania Klubu jest:

 1. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju

świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;

 1. propagowanie strzelectwa sportowego, bojowego oraz rekreacyjnego wśród dorosłych, młodzieży i dzieci;
 2. pomoc i umożliwienie w zdobyciu pozwolenia na broń osobom, które mogą się o nie ubiegać,
 3. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności, ratownictwa i

ochrony ludności;

 1. wspieranie, promowanie oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie

wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego na polu działalności

społecznej, obywatelskiej, gospodarczej, ekonomicznej, informacyjnej,

informatycznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, turystycznej i sportowej;

 1. wspieranie i podejmowanie inicjatyw rozwijających ekonomię społeczną,

przedsiębiorczość w tym społeczną, politykę społeczną oraz politykę

zatrudnienia i reintegracji zawodowej;

 1. wspieranie promowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie ochrony zdrowia i ekologii.
 • 7

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. umożliwienie członkom oraz kandydatom zdobywania wiedzy w zakresie bezpiecznego, prawidłowego, efektywnego używania broni palnej,
 2. udostępnienia w/w osobom obiektów, na których mogą strzelać z broni palnej,
 3. opieki instruktorów strzelectwa nad trenującymi osobami,
 4. organizację zawodów strzeleckich
 5. organizowanie pikników rodzinnych, patriotycznych, imprez integracyjnych o charakterze militarnym,
 6. realizację seminariów dla instruktorów przez zaproszonych gości,
 7. współpracę z MON na obustronnie uzgodnionych zasadach,
 8. współpracę z organizacjami proobronnymi w zakresie strzelectwa,
 9. współdziałanie z organami MSWiA oraz administracji publicznej,
 10. podejmowanie innych prawnie dozwolonych działań służących realizacji celów statutowych i umożliwiających rozwój klubu.
 11. doskonalenie zawodowe pracowników służb mundurowych;
 12. tworzenie możliwości samorozwoju dla pracowników służb mundurowych;
 13. doskonalenie zawodowe licencjonowanych pracowników ochrony fizycznej oraz innych formacji;
 14. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi i bezpiecznego posługiwania się bronią palną;
 15. udział członków klubu w zawodach krajowych i zagranicznych,
 16. udział członków klubu w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących sport strzelecki, kolekcjonerstwo broni palnej i militariów, organizowanie takich imprez, współpracę z innymi stowarzyszeniami o charakterze proobronnym,
 17. upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii Wojska Polskiego, w szczególności w zakresie rekonstrukcji historycznej oraz popularyzacja zasad prawdy, honoru i dobrego wychowania;
 18. gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dobra dziedzictwa kulturalnego, w szczególności w zakresie historii wojskowości oraz prowadzenie badań naukowych i działalności upowszechnieniowej w tym zakresie;
 19. współudział w inicjowaniu i koordynacji imprez historycznych i innych działań dotyczących integracji środowisk historycznych;
 20. wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży,

pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia     zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju;

 1. propagowanie kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej i poszerzanie wiedzy historycznej o Polsce i Europie;
 2. ochrona i restauracja obiektów historycznych o charakterze obronnym oraz innych budowli świadczących o ciągłości tradycji;
 3. promocja regionu i popularyzowanie historycznych i kulturowych jego walorów turystycznych;
 4. pomoc w poprawie konkurencyjności dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne;
 5. działalność na rzecz nowoczesnej energii, w tym poszukiwanie niekonwencjonalnych źródeł energii;
 6. działalność w dziedzinie popularyzacji zdrowego i aktywnego trybu życia, turystyki, rekreacji, sportu, rehabilitacji, urody, ekologii, ochrony środowiska, w tym również w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych;
 7. rozpowszechnianie i zachęcanie do tworzenia wszelkich form działań pro zdrowotnych, leczniczych i profilaktycznych w tym również podwyższanie kwalifikacji zawodowej personelu medycznego;
 8. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 9. działalność w zakresie informacji i komunikacji oraz bezpieczeństwa : obronności Państwa, przeciwpożarowego, BHP, ruchu drogowym i IT;
 10. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niepełnosprawnych przez sport ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego;
 11. integracja społeczna i zdrowotna niepełnosprawnych i pełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań sportowych w szczególności aktywności w formie strzelectwa sportowego;
 12. aktywne propagowanie problemów osób niepełnosprawnych wśród reszty

społeczeństwa;

 1. aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa sportowego wśród osób niepełnosprawnych;
 2. promocja zdrowego stylu życia w środowisku osób niepełnosprawnych i wśród pełnosprawnych;
 3. aktywne propagowanie sportu w szczególności w formie strzelectwa sportowego w środowisku wiejskim i małych społecznościach miejskich;
 4. prowadzenie działalności oświatowo - wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i studentów;
 5. współpraca ze środowiskiem ASG (Air Soft Gun) i paintball;
 6. organizacja symulacji militarnych z wykorzystaniem replik broni i markerów typu: ASG, paintball, deko, symulatorów elektronicznych itp.;
 7. organizację otwartych sportowych imprez rekreacyjnych, adresowanych do

wspólnot i społeczeństw lokalnych miasta Ełk i powiatu Ełckiego;

 1. publikacja materiałów historycznych promujących oręż i historię Wojska Polskiego w formie wydawnictw książkowych, prezentacji multimedialnych i witryn internetowych;

organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych;

 1. organizację szkół , szkoleń, kursów, seminariów i wykładów w dziedzinach

objętych celami Klubu;

 1. organizowanie wyjazdów edukacyjnych w kraju i za granicą;
 2. działalność wydawniczą i promocyjną;

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 • 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.
 • 9
 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 2. każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie, niepozbawiona praw publicznych, będąca kolekcjonerem lub uprawiająca strzelectwo sportowe, a także osoba ubiegająca się o takie uprawnienia,
 3. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawicieli ustawowych,
 4. małoletni poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
 5. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna, wspierająca realizację celów statutowych Klubu
 6. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu.
 • 10
 1. Kandydat na członka zwyczajnego Klubu, składa pisemną deklarację przystąpienia do Klubu wraz z zobowiązaniem do opłacenia wpisowego i składki członkowskiej. O przyjęciu w poczet członków Klubu decyduje Zarząd.
 2. Kandydat na członka wspierającego składa Zarządowi pisemne oświadczenie o chęci wspierania Klubu, a następnie ustala z Zarządem formę i charakter wsparcia. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje uchwałą Zarządu.
 3. Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla Klubu.
 • 11

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:

 1. dobrowolnego, pisemnego wystąpienia z Klubu,
 2. wykluczenia,
 3. prawomocnego Wyroku Sądu o utracie praw publicznych,
 4. śmierci.
 • 12
 1. Członek Klubu może być wykluczony, gdy sprzeciwia się zasadom Statutu lub:
 2. za naruszenie dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek co najmniej jednego członka zarządu po przegłosowaniu większością głosów,
 3. dopuści się działania na szkodę Klubu
 4. postępuje sprzecznie z zasadami współżycia społecznego,
 5. nie opłaca składki w terminie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wymagalności lub innych opłat ustalonych przez władze Klubu,
 6. dopuści się rażącego zaniedbania lub naruszenia warunków bezpieczeństwa.
 7. O wykluczeniu z Klubu decyduje Zarząd Klubu.
 • 13

W przypadkach opisanych w §12 Zarząd Klubu może warunkowo odstąpić od kary wykluczenia i wymierzyć członkowi niższy wymiar kary w postaci:

 1. zawieszenia w prawach członkowskich na czas określony z podaniem warunków przywrócenia do pełnych praw członkowskich,
 2. dodatkowej pracy na rzecz Klubu.
 • 14

Członek Zwyczajny Klubu ma prawo:

 1. wybrać i być wybranym do wszystkich organów Klubu, z tym że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz z zastrzeżeniem § 9 ust.1 pkt c Statutu,
 2. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Klubu
 3. brać udział w imprezach, treningach i zawodach organizowanych przez Klub,
 4. korzystać z pomocy Klubu w zakresie uzyskania pozwolenia na broń oraz podnoszenia kwalifikacji zgodnych z celem działania Klubu.
 • 15

Członek Wspierający lub Honorowy ma prawo:

 1. brać udział w imprezach, treningach i zawodach organizowanych przez Klub,
 2. korzystać z pomocy Klubu w zakresie podnoszenia kwalifikacji zgodnie z celem działania Klubu,
 3. brać udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • 16

Członek Zwyczajny Klubu ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w życiu Klubu,
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał,
 3. dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Klubu,
 4. terminowo opłacać składki,
 5. wspierać organy oraz pozostałych członków Klubu.
 • 16a

Członek Wspierający lub Honorowy ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał,
 2. dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Klubu,
 3. wspierać organy oraz pozostałych członków Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

 • 17
 1. Władzami Klubu są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd Klubu
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Członkowie Władz Klubu pełnią swe funkcje honorowo.
 6. Członkom Władz Klubu przysługuje zwrot kosztów wynikających z pełnienia funkcji.
 7. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Członkowie Założyciele mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji i są zwolnieni z opłat związanych z uczestnictwem
  w Klubie.
 • 18
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i odbywa się jeden raz w roku, w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd w drodze Uchwały, nie później niż do końca czerwca roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Zarząd Klubu z inicjatywy własnej, inicjatywy komisji rewizyjnej lub 1/3 (słownie: jedna trzecia) Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin zwołania zebrania nie może być dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania wniosku wyrażającego taką wolę. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego zebrania mogą być tylko i wyłącznie sprawy, dla których zwołano zebranie.
 3. Walne Zebranie może podejmować prawomocne Uchwały z zastrzeżeniem § 26 pkt.1 i2 przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Klubu.
 4. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania Członków z powodu braku kworum, może ono się odbyć 15 minut później w tym samym dniu i w tym samym miejscu. Jest ono uprawnione do podejmowania prawomocnych Uchwał z zastrzeżeniem 26 pkt.1 i2 bez względu na liczbę obecnych Członków Zwyczajnych Klubu.
 5. Zarząd zawiadamia o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków na 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem.
 • 19
 1. Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy Członków Zwyczajnych Klubu, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależenie od liczby obecnych na zebraniu członków Klubu za wyjątkiem Uchwały dotyczącej rozwiązania Klubu.
 3. Do liczenia głosów powołuje się komisję skrutacyjną.
 • 20

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Klubu  i Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie planów działalności Klubu,
 4. podejmowanie Uchwały o zmianie Statutu,
 5. podejmowanie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 • 21
 1. Zarząd Klubu (zwany dalej „Zarządem") składa się z czterech osób:
 2. Prezesa Zarządu
 3. Wiceprezesa Zarządu
 4. Skarbnika
 5. Sekretarza
 6. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
 7. Do kompetencji zarządu Klubu należy:
 8. zwołanie Walnego Zebrania Członków
 9. zatwierdzanie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego Klubu,
 10. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania członków,
 11. ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz innych opłat,
 12. czuwanie nad rzetelnym gospodarowaniem środkami finansowymi Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na cele statutowe,
 13. określanie warunków przyjmowania nowych członków,
 14. dbałość o bezpiecznie przechowywanie dokumentów Klubu,
 15. organizowanie posiedzeń Zarządu Klubu w zależności od potrzeb,
 16. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 17. podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Klub działalności gospodarczej,
 18. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników,
 19. podejmowanie Uchwał w sprawach nieuregulowanych Statutem,
 20. rozstrzyganie kwestii spornych pomiędzy członkami,
 21. pełnienie nadzoru nad członkami Klubu w kwestii nabywania i utraty członkostwa oraz udzielania im kar ujętych w §13.
 22. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz a także do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Klubu samodzielnie upoważniony jest Prezes i Wiceprezes lub Skarbnik z innym Członkiem Zarządu działający łącznie.
 23. Zarząd Klubu działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie.
 24. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków Zarządu.
 25. W przypadku nie uzyskania większości głosów decydujący jest głos Prezesa.
 • 22
 1. Mandat Członka Zarządu wygasa z upływem kadencji, a przed jej upływem w przypadku:
  1. ustania członkostwa w Klubie,
  2. nie otrzymania przez Zarząd  co rocznego absolutorium,
  3. pisemnej rezygnacji,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Uchwałą podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów przy obecności minimum połowy Członków Zwykłych Klubu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c członek Zarządu zobowiązany jest pełnić swoją funkcję do czasu wyboru na jego miejsce innej osoby.
 3. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimum przewidzianym w § 21 pkt. 1 pozostali członkowie Zarządu wyznaczają zastępcę do upłynięcia pięcioletniej kadencji.
 • 23
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego.
 2. Jej kadencja trwa pięć lat.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku nie uzyskania większości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 4. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimum przewidzianym w ust. 1 pozostali członkowie występują z wnioskiem o zwołanie walnego zebrania członków Klubu i wybór brakujących osób.
 • 24

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola realizacji zadań statutowych i uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kontrola działalność finansowej, jej legalności, celowości i rzetelności,
 3. kontrola prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Klubu,
 4. przekazywanie Zarządowi Klubu uwag dotyczących finansowania Klubu,
 5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wniosków w sprawie corocznego udzielania Zarządowi Klubu absolutorium,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd Klubu.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze klubu

 • 25
 1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze, służące wyłącznie realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 3. opłata wpisowa, składa członkowska i inne opłaty;
 4. dotacje, zapisy, spadki oraz darowizny uczynione na rzecz Klubu;
 5. dochody uzyskanie z odpłatnej działalności statutowej Klubu
 6. działalności odpłatnej pożytku publicznego
 7. dochody z majątku Klubu.
 8. dobrowolnych zbiórek członkowskich,
 9. wsparcia członków wspierających,
 10. ofiarności publicznej.
 11. Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd.
 12. Wysokość wpisowego, składek członkowskich oraz innych opłat klubowych uchwala Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 26
 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrani większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie takiej uchwały w drugim terminie Walnego Zebrania wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Gdy rozwiązanie Klubu następuje w wyniku upadłości Klubu, wówczas uchwałę może podjąć też Zarząd.
 • 27

Likwidatorem Klubu jest Zarząd.

 • 28
 1. Majątek zlikwidowanego Klubu w pierwszej kolejności przeznaczony jest na spłatę bieżących zobowiązań.
 2. Z wyłączenie pkt. 1 Zarząd  określa zasady przeznaczenia majątku zlikwidowanego   Klubu, chyba że zostanie to określone w uchwale Walnego Zebrania, o której mowa w § 26 pkt. 1 i 2.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe i przejściowe

 • 29
 1. Statut niniejszy został uchwalony przez zebranie członków założycieli w dniu 05 sierpnia 2022r. i wchodzi w życie z dniem wpisania Klubu do Krajowego rejestru sądowego.
 2. Zmiana statutu Klubu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu.
 3. Zebranie członków założycieli Klubu jest jednocześnie pierwszym Walnym Zebraniem Członków Klubu, a przeprowadzone wówczas wybory i podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem wpisania Klubu do rejestru, o której mowa w pkt. 1.
 4. Wykładnia przepisów statutu należy do Kompetencji Zarządu Klubu.